ประชาสัมพันธ์

ผู้มีรายได้น้อยเฮ! รัฐเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ เพิ่มกำลังซื้อ บรรเทาปัญหาค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยฟังทางนี้ครับ! มีข่าวดีจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด ที่เห็นชอบให้เติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มทางเลือกและกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยนำเงินไปใช้จ่าย ช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ และส่งเสริมให้เศรษฐกิจหมุนเวียน

ขอเล่าย้อนหลังไปสักนิดว่า เมื่อเดือน ส.ค.60 รัฐบาลได้ออกมาตรการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้วงเงินสวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 1 คือ

1. ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยหากผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงิน 300 บาท/คน/เดือน แต่ถ้ามีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงิน 200 บาท/คน/เดือน
2. ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/คน/3 เดือน
3. ค่ารถโดยสาร ขสมก. ระบบ e-ticket/รถไฟฟ้า 500 บาท/คน/เดือน
4. ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/คน/เดือน
5. ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/คน/เดือน

ต่อมาเดือน ม.ค.61 รัฐบาลออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 โดยส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการไปพัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอาชีพ ศึกษาหาความรู้ ฯลฯ ตามรายการในเมนูการพัฒนารายบุคคลของภาครัฐ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพิ่มเติม

โดยหากเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาท/คน/เดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเพิ่มอีก 100 บาท/คน/เดือน แต่มีเงื่อนไขคือไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปหากไม่ใช้ และไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้

ซึ่งมาตรการระยะที่ 2 นี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มี.ค. – ส.ค.61 (6 เดือน) ทำให้ผู้มีรายได้น้อยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้พอสมควร

แต่สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของมาตรการนี้ คือตั้งแต่เดือน ก.ย. – ธ.ค.61 (4 เดือน) รัฐบาลเห็นว่าควรเพิ่มทางเลือกและกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เพื่อให้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรายเดือน เป็น การเติมเงินเข้าประเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน ด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมที่ได้รับ

ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินสดไปใช้ได้ผ่านตู้ ATM และสาขาของธนาคารกรุงไทย และถ้าแต่ละเดือนมียอดเงินคงเหลือ ก็สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วย

ย้ำว่า...มาตรการนี้ต้องการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมและพอเพียง และได้รับโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ที่สำคัญผู้มีสิทธิทุกคนควรนำเงินสดที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

ที่มา : https://www.facebook.com/510043356128142

Phitsanuloklife


แท๊ก :

0 Comments