ประชาสัมพันธ์

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองช้างใหม่ อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลกบ้านคลองช้างใหม่ หมู่ที่ ๑๐ เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่ที่ ๕ บ้านคลองช้าง เนื่องจากราษฎรในหมู่ที่ ๕ บ้านคลองช้างได้พากันไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่และห่างออกจากหมู่บ้านเดิมเข้าทุกที พร้อมกับมีจำนวนครัวเรือนและประชากรมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดความลำบากในการติดต่อและประสานงานต่างๆ กับหมู่บ้านเดิม ชาวบ้านจึงทำหนังสือขอแยกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน เรียกว่า “บ้านคลองช้างใหม่” ซึ่งเป็นหมู่ที่ ๑๐ ของตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกจำนวนประชากร บ้านคลองช้างใหม่มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 144 ครัวเรือน 442 คน บ้านคลองช้างใหม่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนา รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง

การบริหารจัดการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองช้างใหม่ได้มีการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันระดมความคิดผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้ส่งตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมอบรมต่างๆที่ทางภาครัฐได้จัดขึ้น และนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน และนำมาปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของชุมชน และในปี 2560 ทางชุมชนได้เข้าร่วมการประกวด การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบวาระจังหวัด ปี 2560 ในเขตพื้นที่ชนบท ภายใต้การส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและกระบวนการแผนชุมชน ซึ่งชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางชุมชนบ้านคลองช้างใหม่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เทพประทานพร บานาน่า ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ หาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มแม่บ้าน ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มีการว่างจำหน่ายที่สำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุงเทพมหานคร โดยในอนาคตทางชุมชนจะได้จัดทำจุดกระจายสินค้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ชมวิธีการทำเครื่องจักสาร รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนบ้านคลองช้างใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ otop ของหมู่บ้าน คือ ไม้กวาด ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ ทน และราคาไม่แพง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารยังมีอีกมากมาย อาทิ ชะลอม ตะกร้า ปินโต กระบุงหาบ ซึ่งได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และทางชุมชนยังสนับสนุนคนพิการภายในชุมชนให้ได้เข้ามาเรียนรู้ในการผลิตเครื่องจักสารอีกด้วย โดยตอนนี้ทางชุมชนได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ที่ ร้านค้าเทพประทานพร ซึ่งทางเทพประทานพร ก็ได้สนับสนุน สินค้าของชุมชน รวมถึงหาตลาดในการกระจายสินค้าให้ ซึ่งตอนนี้สินค้าของกลุ่มได้มีการวางจำหน่ายที่สำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุงเทพมหานครอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วการบริการ
วัดกุญชรทรงธรรมเป็นวัดประจำหมู่บ้านคลองช้างใหม่ ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของ โบสถ์ไม้สัก ที่สร้างขึ้นโดยใช้ไม้สักทั้งหลัง มีความสวยงาม เป็นที่สะดุดตา ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการร่วมบริจาคไม้สักและสร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 รอบตัวโบสถ์ฉลุด้วยลวดลายไทยที่วิจิตรประณีต รวมถึงพุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หน้าตกแต่งละบานแกะสลักบทสวดชัยมงคลคาถา นอกจากนี้ ภายในโบสถ์ก็เป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระพุทธรูปปรางตรัสรู้ หลวงพ่อพุทธสำเร็จ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาด้วยไม้สักทั้งต้น โบสถ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ชนชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น ทำไร่นาสวยผสม ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครอบครัว คุณ อาโน แสงทับทิม ก็เป็นหนึ่งคนที่ สนใจแล้วลงมือทำตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มานานกว่า 3 ปี โดยตนได้เริ่มตนโดยการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กินเองก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มที่จะขยายปลูกพืชผักอื่นๆเพิ่มในพื้นที่ของตัวเอง อาทิ ดอกสลิด พริก มะนาว มะพร้าว และพืชผักสวนครัวชนิดอื่นอีกมากมายและที่สำคัญปลอดสารพิษ เนื่องจาก ได้ทำน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ใช้ในการไล่แมลง และวัชพืชต่างๆอีกด้วย คุณ อาโน ได้เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ตนเองมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ ได้เดินตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ตนเองนั้นสามารถเพิ่มรายรับลดรายจ่ายของตนเองได้เป็นอย่างดี ในอนาคต คุณอาโน อยากจะทำให้สวนไร่นาสวนผสมของตนนั้นเป็นจุดศูนย์รวมการเรียนรู้ทางด้านเกษตรแบบผสมผสาน อยากให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการและหลักของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Phitsanuloklife


0 Comments