Custom Title Block

View something

Latest Blogs Style Posts

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ (055) 258077

เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก)Suan Dusit Rajabhat Universityที่ตั้ง : 103/8 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลกUrl : htt...

เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ส่วนวังจันทน์เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-552...

เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้วส่วนทะเลแก้วเลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5526-7000โทรสาร 0-5526-7058มหาว...

เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

เพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาที่ตั้ง 72 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000โทรศัพท์ 0...

เพิ่มเติม

โรงเรียนไทยกล้าวิทยา

โรงเรียนไทยกล้าวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา61/2 ถนนราเมศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เพิ่มเติม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000โทรศัพท์ 0-5525-8861 โทรสาร 0-5521-4750สำนักงานเขตพื้น...

เพิ่มเติม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกพิษณุโลก เขต 128 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000Url : http://www.chs.ac.th

เพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, เลขที่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.0-5530-2029,0-5530-2032 โทรสาร 0-5530-2030Url : http://ww...

เพิ่มเติม

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก โรงเรียน บทพ (ศวพ.)

ที่อยู่ : 601 พระองค์ขาว อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000โทรศัพท์ :055-259003, 055-230531-2, 055230529โทรสาร :055-275139, 055-251397

เพิ่มเติม

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏร์อุปถัมภ์)ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000โทรศัพท์ : 055-302768โทรสาร : 055-320717Url : http://scho...

เพิ่มเติม

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก228 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 : Fax. & Tel. 0 5530 2618 ต่อ311Url : http://saintnic.ac...

เพิ่มเติม

โรงเรียนจ่าการบุญ

โรงเรียนจ่าการบุญถนนจ่าการบุญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.(055) 258377 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1...

เพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป้อมเพชร

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาที่อยู่ : 80/143 ถนน วังจันทร์ ตำบล ในเมือง ำเภอ เมืองจังหวัด พิษณุโลกเขตพื้...

เพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เลขที่ 60 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5525-8570Url : http://www.plvc.ac.th/

เพิ่มเติม

โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนผดุงราษฎร์ 32 ถนนธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000โทรศัพท์ : 0-5525-8024 โทรสาร : 0-5521-3084

เพิ่มเติม