Custom Title Block

View something

Latest Blogs Style Posts

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก บรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ (055) 258077

เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก) Suan Dusit Rajabhat University ที่ตั้ง : 103/8 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก Url : ...

เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ส่วนวังจันทน์ เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5...

เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ส่วนทะเลแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5526-7000 โทรสาร 0-5526-7058 ...

เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

เพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา ที่ตั้ง 72 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์...

เพิ่มเติม

โรงเรียนไทยกล้าวิทยา

โรงเรียนไทยกล้าวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา 61/2 ถนนราเมศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เพิ่มเติม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8861 โทรสาร 0-5521-4750 สำนักงานเขตพ...

เพิ่มเติม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกพิษณุโลก เขต 1 28 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Url : [url]http://www.chs.ac.th[/url]

เพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, เลขที่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.0-5530-2029,0-5530-2032 โทรสาร 0-5530-2030 Url : [url]htt...

เพิ่มเติม

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก โรงเรียน บทพ (ศวพ.)

ที่อยู่ : 601 พระองค์ขาว อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ :055-259003, 055-230531-2, 055230529 โทรสาร :055-275139, 055-251397

เพิ่มเติม

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏร์อุปถัมภ์) ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-302768 โทรสาร : 055-320717 Url : [url]ht...

เพิ่มเติม

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก 228 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 : Fax. & Tel. 0 5530 2618 ต่อ311 Url : [url]http://sain...

เพิ่มเติม

โรงเรียนจ่าการบุญ

โรงเรียนจ่าการบุญ ถนนจ่าการบุญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.(055) 258377 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ...

เพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป้อมเพชร

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา ที่อยู่ : 80/143 ถนน วังจันทร์ ตำบล ในเมือง ำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก เข...

เพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เลขที่ 60 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5525-8570 Url : [url]http://www.plvc.ac.th/[/url]

เพิ่มเติม

โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนผดุงราษฎร์ 32 ถนนธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 0-5525-8024 โทรสาร : 0-5521-3084

เพิ่มเติม